top of page

Nhà tài trợ chiến lược

Impact Velocity là một mạng lưới thành viên tích cực và độc quyền, một nhóm có sức ảnh hưởng cao và có tầm nhìn chung về Phát triển Con người, Đổi mới Hành tinh và Chia sẻ Thịnh vượng. Impact Velocity cung cấp một nền tảng cho các doanh nhân, công ty, nhà công nghệ và nhà từ thiện để đạt được DNA, mạng lưới, công cụ và tài nguyên có tác động mới. Vì vậy, bạn có thể kết nối, cộng tác và đóng góp để tạo ra những nỗ lực tác động có tốc độ.

bottom of page